Vẻ đẹp gặp gỡ thiên nhiên

Điều khoản và điều kiện

1. GIỚI THIỆU

1.1. Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này (sau đây gọi là "Điều kiện chung") áp dụng độc quyền giữa PLUME LTD. (Đăng ký công ty số: 0316613059), một công ty được thành lập tại Việt Nam và có văn phòng đăng ký tại STH 47A-14, dương 5C, KDT Lê Hồng Phong 2, Phương Phước Hải, Thanh phố Nha Trang, Tinh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là "PLUME LTD"), và bất kỳ người nào đặt hàng trên trang web của PLUME LTD www.odes-naturelles.com ("Trang web"), (sau đây gọi là "Khách hàng" hoặc "bạn" và cùng với PLUME LTD, "Bên").

1.2. PLUME LTD có quyền sửa đổi, sửa đổi, cập nhật, thay đổi hoặc thay đổi các Điều kiện chung này bất cứ lúc nào. Bạn nên đọc kỹ các Điều kiện chung này và kiểm tra thường xuyên bất kỳ cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi nào. Vì các Điều kiện chung này sẽ chi phối tất cả các Đơn đặt hàng, vui lòng xem lại các Điều kiện chung này mỗi khi bạn đặt Lệnh. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với Điều kiện chung, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web hoặc ngừng đặt hàng trên Trang web.

2. ĐẶT HÀNG

2.1. Nộp đơn đặt hàng

2.1.1. Khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm phải đặt hàng qua Trang web ("Đơn đặt hàng"). Tất cả các đơn đặt hàng phải được plume ltd chấp nhận và tính sẵn có của sản phẩm.

2.1.2. Trước khi gửi Đơn hàng, Khách hàng phải thiết lập tài khoản trên Trang thông tin điện tử. Đối với các bước bạn cần thực hiện để đặt hàng trên Trang web, vui lòng xem Khoản 2.2 sau đây.

2.1.3. Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được e-mail từ PLUME LTD thừa nhận đã nhận được Đơn đặt hàng của bạn ("Xác nhận đơn đặt hàng").

2.1.4. Trước khi PLUME LTD chấp nhận Đơn hàng, có thể cần xác minh thông tin. PLUME LTD có quyền bất cứ lúc nào khi nhận được Đơn đặt hàng của bạn để chấp nhận hoặc từ chối Đơn đặt hàng đó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, ngay cả sau khi bạn nhận được Xác nhận Đơn hàng, vì bất kỳ lý do gì.

2.1.5. PLUME LTD có thể đặt giới hạn về số lượng có thể được mua cho mỗi Đơn đặt hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng hoặc mỗi người mà bạn sẽ được thông báo trước khi PLUME LTD chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn.

2.1.6. PLUME LTD có thể, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận sửa đổi Đơn đặt hàng sau khi Xác nhận đơn hàng đã được cung cấp cho Khách hàng.

2.2. Giá cả và thanh toán

2.2.1. Giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào và không cần thông báo, nhưng bạn sẽ luôn bị tính giá được hiển thị trên Trang web tại thời điểm bạn xác nhận Đơn đặt hàng của mình.

2.2.2. Giá được hiển thị bằng đồng Việt Nam (VND). PLUME LTD nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá mà Khách hàng phải trả là giá hiển thị. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quốc gia giao hàng, các loại thuế, thuế, phí và / hoặc lệ phí bổ sung có thể được áp dụng. Trong trường hợp các loại thuế, thuế, phí và/hoặc lệ phí bổ sung đó được áp dụng, chúng sẽ do bạn chịu.

2.2.3. Giá hiển thị không bao gồm chi phí giao hàng có thể được thêm vào số tiền Đặt hàng của bạn và hiển thị trên trang thanh toán. Phí giao hàng như vậy có thể khác nhau, tùy thuộc vào số lượng Đơn đặt hàng của bạn, điểm đến giao hàng và phương thức giao hàng được chọn.

2.2.4. Bạn sẽ thanh toán đầy đủ cho Sản phẩm khi gửi Đơn đặt hàng. Thanh toán cho đơn đặt hàng có thể được thực hiện bằng cách (i) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi một công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được plume LTD hoặc (ii) PayPal hoặc thanh toán "Cash On Delivery". PLUME LTD có quyền thay đổi các tùy chọn thanh toán bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

2.2.5. Nếu bạn là Khách hàng có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không có mệnh giá bằng đồng Việt Nam (VND), giá cuối cùng có thể thay đổi, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái do tổ chức phát hành thẻ hoặc ngân hàng phát hành của bạn áp dụng. Để tránh nghi ngờ, PLUME LTD trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí giao dịch nước ngoài nào do ngân hàng phát hành của bạn tính nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ quốc tế.

2.2.6. Trang web chứa một số lượng lớn các sản phẩm. Luôn có thể là bất chấp những nỗ lực hợp lý của PLUME LTD, một số sản phẩm trên Trang web có thể được định giá không chính xác. Nếu PLUME LTD phát hiện ra lỗi về giá của bất kỳ Sản phẩm nào bạn đã đặt hàng, PLUME LTD sẽ thông báo cho bạn về lỗi này và sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn tiếp tục mua Sản phẩm với giá chính xác hoặc hủy Đơn đặt hàng của bạn. PLUME LTD sẽ không gửi Đơn đặt hàng của bạn cho đến khi có hướng dẫn của bạn. Nếu PLUME LTD không thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc bạn đã cung cấp, PLUME LTD sẽ xử lý Đơn đặt hàng như bị hủy bỏ và thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu Đơn hàng bị hủy, PLUME LTD sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa trên phương thức thanh toán ban đầu của bạn cho Đơn đặt hàng của Sản phẩm, bao gồm phí giao hàng (nếu có). Để tránh nghi ngờ, nếu lỗi giá là rõ ràng và không thể nhầm lẫn và có thể được bạn công nhận một cách hợp lý là định giá sai, PLUME LTD không phải cung cấp Sản phẩm cho bạn với mức giá không chính xác (thấp hơn).

2.3. Chấp nhận đơn đặt hàng

2.3.1. Đơn hàng của bạn vẫn có giá trị như một đề nghị cho đến khi Đơn hàng của bạn được chấp nhận. Một hợp đồng sẽ được hình thành và PLUME LTD sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý để cung cấp Sản phẩm cho bạn khi PLUME LTD xác nhận chấp nhận bạn bằng cách gửi cho bạn e-mail xác nhận rằng Sản phẩm đã được gửi đi (“Xác nhận gửi hàng”).

2.4. Quy định Hải quan

2.4.1. Khách hàng được coi là nhà nhập khẩu Sản phẩm đến quốc gia giao hàng và luôn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ bất kỳ và tất cả các yêu cầu quy định hiện hành tại quốc gia giao hàng, sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) , bằng chi phí của mình, các giấy phép nhập khẩu đó và các đồng ý khác liên quan đến việc nhập khẩu Sản phẩm vào quốc gia giao hàng, theo yêu cầu tại từng thời điểm, (ii) tiến hành tất cả các thử nghiệm và xác minh cần thiết đối với Sản phẩm.

2.4.2. PLUME LTD sẽ gửi Sản phẩm DDU (Giao hàng chưa thanh toán) và sẽ không thu bất kỳ khoản thuế và/hoặc phí nào và không thể dự đoán các khoản phí cụ thể của bạn có thể là bao nhiêu. PLUME LTD sẽ chỉ tính phí bạn đối với Sản phẩm đã mua và chi phí giao hàng liên quan. Nếu Đơn đặt hàng của bạn phát sinh thêm phí, bạn phải thanh toán chúng để Sản phẩm được thông quan.

2.4.3. Lưu ý: PLUME LTD trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu sản phẩm không tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc hoặc yêu cầu quy định hiện hành nào tại quốc gia giao hàng.

3. GIAO HÀNG

3.1. Trang web được thiết kế để sử dụng cho Khách hàng cư trú tại quốc gia được cung cấp bởi Trang web này và có thể có giới hạn về nơi PLUME LTD có thể cung cấp Sản phẩm.

3.2. Ngày giao hàng dự kiến của Sản phẩm sẽ được ghi trong Xác nhận gửi hàng nhưng ngày giao hàng ước tính chỉ mang tính chất hướng dẫn và sẽ không ràng buộc đối với PLUME LTD.

3.3. PLUME LTD sẽ liên hệ với bạn nếu không thể đáp ứng được ngày giao hàng dự kiến nhưng trong trường hợp này, PLUME LTD sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn tiếp tục mua Sản phẩm hoặc hủy Đơn đặt hàng của bạn. Nếu Đơn đặt hàng bị hủy, PLUME LTD sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa trên phương thức thanh toán ban đầu của bạn cho Đơn hàng Sản phẩm, bao gồm phí giao hàng (nếu có).

3.4. Trừ khi được đồng ý bởi PLUME LTD, PLUME LTD sẽ giao Sản phẩm của bạn đến địa chỉ giao hàng do bạn cung cấp trong Xác nhận đơn hàng. Khi giao Sản phẩm, bạn sẽ được yêu cầu ký nhận hàng và nếu không có ai sẵn sàng giao Sản phẩm của bạn, nhà vận chuyển được chỉ định của PLUME LTD có thể để lại thẻ hướng dẫn bạn cách giao hàng lại hoặc nhận hàng từ nhà vận chuyển.

4. SẢN PHẨM CỦA PLUME LTD

4.1. PLUME LTD đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả thông tin công bố trên Trang web liên quan đến Sản phẩm là chính xác, (ii) Trang web được cập nhật thường xuyên và (iii) các sai sót được sửa chữa trong một thời gian hợp lý sau khi phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào trong số đó có thể không chính xác hoặc lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào. PLUME LTD có quyền thực hiện các thay đổi đối với Trang web bất kỳ lúc nào bao gồm giá Sản phẩm, thông số kỹ thuật, mô tả, ưu đãi và tính khả dụng.

4.3. Bao bì của Sản phẩm có thể thay đổi so với bao bì được hiển thị trên hình ảnh của Trang web.

5. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

5.1. Sản phẩm phải được trả lại và nhận bởi PLUME LTD trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng.

5.2. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí trả lại Sản phẩm. Khách hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm về Sản phẩm cho đến khi chúng đến kho của PLUME LTD và Sản phẩm sẽ được PLUME LTD kiểm tra khi trả lại. Trong trường hợp Sản phẩm được trả lại cho PLUME LTD trong tình trạng không phù hợp, PLUME LTD có thể phải gửi Sản phẩm lại cho Khách hàng với giá và chi phí của Khách hàng và / hoặc từ chối hoàn lại tiền.

5.3. Sản phẩm được trả lại do PLUME LTD đã giao nhầm Sản phẩm cho bạn hoặc Sản phẩm được mô tả sai trên Trang web và với điều kiện là Sản phẩm được trả lại với sự cẩn thận hợp lý (không bị hao mòn hoặc hư hỏng và ở trong tình trạng cho phép PLUME LTD bán lại nó).

5.4. PLUME LTD sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa trên phương thức thanh toán ban đầu của bạn cho Đơn đặt hàng của Sản phẩm, bao gồm phí giao hàng (nếu có) và bất kỳ chi phí hợp lý nào phát sinh mà bạn phải chịu trong việc trả lại Sản phẩm cho PLUME LTD. 

5.5. Bất kể lý do trả lại sản phẩm, thuế hải quan và thuế bán hàng không được hoàn lại thông qua PLUME LTD. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục chúng bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan địa phương của bạn.

5.6. Khách hàng cần hỏi PLUME LTD số RMA (Ủy quyền trả hàng) trước khi vận chuyển hàng hóa.

5.7. Khách hàng phải đóng gói mặt hàng của mình một cách cẩn thận và bao gồm (các) số trả lại có liên quan (RMA) 

5.8. Trường hợp PLUME LTD giao sản phẩm với số lượng quá nhiều, Khách hàng có thể từ chối hoặc chấp nhận số lượng sản phẩm này. Nếu Khách hàng chấp nhận số lượng sản phẩm, Khách hàng phải trả phí cho số lượng đó theo giá trong Đơn đặt hàng.

6. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB

6.1. Bạn không được sử dụng trang web: 

(a) dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào; 

(b) dưới bất kỳ hình thức nào là bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu lực bất hợp pháp hoặc gian lận nào; 

(c) để truyền tải hoặc thực hiện gửi bất kỳ quảng cáo hay khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc không được phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác);

(d) cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, ngựa trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình có hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.

6.2. Tài khoản thành viên và Mật khẩu 

6.2.1. Nếu bạn chọn tạo tài khoản trên Trang web, bạn phải hoàn thành quá trình đăng ký bằng cách cung cấp cho PLUME LTD thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản của mình và giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của bạn. 

6.2.2.Bạn đồng ý thông báo cho PLUME LTD ngay lập tức nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. 

6.3. Nội dung 

6.3.1. Tất cả thông tin, văn bản, mô tả, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, logo, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, clip âm thanh, âm thanh, tệp, thông số kỹ thuật, quảng cáo, tiêu đề, tên, quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp trên Trang web (sau đây gọi là "Nội dung") thuộc sở hữu của PLUME LTD, các công ty liên kết và / hoặc bên thứ ba (có thể được chỉ định bởi một liên kết đến hoặc từ nguồn bên ngoài, hoặc cách khác). 

6.3.2. Nội dung trên Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc đối với PLUME LTD dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ trong phạm vi được chỉ định cụ thể là như vậy. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải có được lời khuyên chuyên môn hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc kiềm chế bất kỳ hành động nào trên cơ sở Nội dung trên Trang web. 

6.3.3. Việc sử dụng và phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào trên Trang web đều có nguy cơ của riêng bạn và trong mọi trường hợp, PLUME LTD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào được cung cấp trên Trang web. 

6.3.4. PLUME LTD không tuyên bố, bảo hành hoặc đảm bảo cho dù thể hiện hay ngụ ý rằng Nội dung trên Trang web là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. PLUME LTD có quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, sửa đổi, cập nhật, thay đổi hoặc thay đổi Nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

6.3.5. Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba cho phép bạn rời khỏi Trang web. Các trang web được liên kết này không nằm dưới sự kiểm soát của PLUME LTD và PLUME LTD không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc tính khả dụng của bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là sự chứng thực của PLUME LTD của trang web. Việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba như vậy có nguy cơ của riêng bạn và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

6.4. Quyền sở hữu trí tuệ 

6.4.1. PLUME LTD và/hoặc các công ty liên kết là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web. Các quyền sở hữu trí tuệ đó phải bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, quyền kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, bí quyết, thông tin đặc quyền hoặc tương tự, cho dù đã đăng ký hay không, cũng như tất cả các quyền khác liên quan đến PLUME LTD hoặc nhãn hiệu, sản phẩm hoặc hoạt động kinh doanh của các công ty liên kết.

6.4.2. Trừ trường hợp được PLUME LTD cho phép rõ ràng, bạn không được sử dụng, sao chép, sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, phân phối, hiển thị, tải xuống, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào.

6.5. Nội dung do người dùng tạo

6.5.1. PLUME LTD không yêu cầu quyền sở hữu nội dung bạn cung cấp cho PLUME LTD (bao gồm nhận xét, phản hồi, xếp hạng, đề xuất) hoặc đăng, tải lên hoặc gửi đến Trang web để công chúng xem xét hoặc bởi các thành viên của bất kỳ cộng đồng công cộng hoặc riêng tư nào (gọi chung là "Nội dung do người dùng tạo"). 

6.5.2. Bất kỳ nội dung do người dùng tạo nào được đăng, tải lên hoặc gửi trên Trang web sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và PLUME LTD sẽ được phép sử dụng, sao chép, phân phối, sao chép, xuất bản, cấp phép con và tiết lộ cho bên thứ ba nội dung do người dùng tạo đó cho bất kỳ mục đích nào mà không cung cấp thông báo cho bạn. Bạn đồng ý và đồng ý với mức tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép từ bỏ quyền bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ luật Dân sự Việt Nam và / hoặc bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào có hiệu lực.

6.5.3. PLUME LTD có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào do bạn đăng hoặc tải lên Trang web đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ hoặc quyền riêng tư của họ và PLUME LTD sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trước bất kỳ bên thứ ba nào, đối với Nội dung do người dùng tạo hoặc độ chính xác của bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web đăng. 

6.5.4. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào mà bạn đăng, tải lên hoặc gửi đến Trang web: 

(a) là chính xác (nơi họ nêu sự thật); 

(b) được tổ chức thực sự (nơi họ nêu ý kiến); và 

(c) tuân thủ luật pháp hiện hành tại quốc gia mà chúng được đăng tải. 

6.5.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc gửi đến Trang web, bất kỳ Nội dung nào do người dùng tạo ra: 

(a) Không liên quan đến các vấn đề thích hợp; 

b) gây hiểu lầm cho người khác; 

(c) chứa virus, trojan, giun, bom logic hoặc các vật liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ; 

(d) xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba; 

(e) là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, thù hận, xúc phạm hoặc chủng tộc, dân tộc hoặc phản cảm; 

(f) thúc đẩy bạo lực; 

(g) thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; 

(h) có khả năng lừa dối bất kỳ người nào; 

(i) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tự tin; 

(j) ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào như (chỉ bằng cách ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính; hoặc 

(k) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định hoặc quy tắc nào của tiểu bang địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành. 

6.5.6. Bạn có quyền xóa bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào mà bạn đã đăng, tải lên hoặc gửi. 

6.5.7. Nội dung do người dùng tạo không đại diện cho quan điểm, ý kiến, lời khuyên, giá trị hoặc niềm tin của PLUME LTD và PLUME LTD không tuyên bố về tính chính xác của bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào như vậy. 

6.5.8. PLUME LTD sẽ xác định, theo quyết định riêng của mình, liệu có vi phạm khoản 6 này thông qua việc bạn sử dụng Trang web hay không và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào như PLUME LTD cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động sau: 

(a) loại bỏ ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ nội dung do người dùng tạo ra khỏi Trang web bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì; 

(b) rút ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng Trang web của bạn; 

c) đưa ra cảnh báo cho bạn; 

(d) các thủ tục pháp lý chống lại bạn để hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm; hoặc 

(e) Hành động pháp lý tiếp theo chống lại bạn.

7. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

7.1. PLUME LTD không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về 

(a) lỗi, sai sót hoặc không chính xác của sản phẩm, nội dung, nội dung, dịch vụ do người dùng tạo hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác được đặt ra hoặc cung cấp thông qua trang web, 

(b) bất kỳ truy cập trái phép vào hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật (cho dù được cung cấp bởi PLUME LTD trực tiếp hoặc bởi các bên thứ ba do PLUME LTD chỉ định) và / hoặc bất kỳ và tất cả các thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó, 

(c) bất kỳ thiệt hại tài sản nào thuộc bất kỳ bản chất nào do khách hàng truy cập và sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm, nội dung, nội dung, dịch vụ do người dùng tạo ra hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác được đặt ra hoặc cung cấp thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba được liên kết nào. 

(d) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ các dịch vụ được cung cấp trên trang web và (các) trang web của bên thứ ba được liên kết, 

(e) bất kỳ vi-rút, trojan ngựa, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình có hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào được truyền qua trang web hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba được liên kết nào và / hoặc 

(f) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung, nội dung, thông tin hoặc tài liệu do người dùng tạo ra được đặt ra hoặc cung cấp thông qua trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào về bản chất phát sinh do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ điều nào ở trên.

7.2. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các điều kiện chung này và trừ trong phạm vi quy định của pháp luật, trách nhiệm tổng hợp tối đa của PLUME LTD, nhân viên, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại lý của PLUME LTD đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào, cho dù trong hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất) hoặc liên quan đến các điều kiện chung này trong mọi trường hợp không được vượt quá số tiền bạn phải trả cho PLUME LTD đối với (các) sản phẩm được đề cập.

8. BẤT KHẢ KHÁNG

8.1. "Sự kiện bất khả kháng" là bất kỳ nguyên nhân nào không thể dự đoán được một cách hợp lý và nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý và không phải do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng (bao gồm cả nhà thầu phụ, nếu có) và không thể tránh được bằng sự siêng năng và sử dụng các nỗ lực hợp lý. Một sự kiện bất khả kháng bao gồm, nhưng không giới hạn, Các Hành động của Thiên Chúa, hạn hán, lũ lụt, động đất, bão, hỏa hoạn, sét, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, xáo trộn dân sự, phá hoại, nổ, đình công hoặc tranh chấp lao động (không bao gồm bất kỳ cuộc đình công, tranh chấp lao động hoặc khó khăn lao động khác mà nhân viên của Bên bị ảnh hưởng (hoặc nhà thầu phụ của nó, nếu có), và thay đổi trong pháp luật. Sự kiện bất khả kháng bao gồm việc nhà thầu phụ không cung cấp lao động, dịch vụ, vật tư hoặc thiết bị phù hợp với nghĩa vụ hợp đồng của mình chỉ khi sự cố đó là do sự kiện bất khả kháng. 

8.2. PLUME LTD sẽ không chịu trách nhiệm về sự thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều kiện chung này trong phạm vi thất bại hoặc chậm trễ là do Sự kiện bất khả kháng, VỚI ĐIỀU KIỆN LUÔN LÀ: 

8.2.1. ngay khi biết rằng nó sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nó thông báo cho Khách hàng; và 

8.2.2. không có nghĩa vụ của PLUME LTD phát sinh trước khi xảy ra sự kiện bất khả kháng gây ra việc đình chỉ thực hiện được miễn là kết quả của sự xuất hiện. 

8.3. Trường hợp Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm của PLUME LTD cho Khách hàng, PLUME LTD sẽ sắp xếp ngày giao hàng mới với Khách hàng sau khi Sự kiện Bất khả kháng kết thúc.

9. LIÊN HỆ

Đối với tất cả các yêu cầu liên quan đến Khách hàng, hãy tham khảo Liên hệ với chúng tôi.

10. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều kiện chung này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tòa án Việt Nam có thẩm quyền độc quyền.